۱۳۸۸ اسفند ۲۳, یکشنبه

مرز بلوچستان همچنان مسدود و از زمين و هوا تحت مراقبت قرار دارد


به گزارش آ‍ژانس خبري تفتان مرز بلوچستان همچنان مسدود است و از زمين و هوا تحت مراقبت كامل نيروهاي نظامي رژيم قرار دارد و هر روز بر حجم نيروهاي ر‍ژيم در مرز بلوچستان افزوده مي شود.
با دستگيري رهبر مقاومت رژيم اعلام كرد كه ديگر نا امني رخت بسته است و مرز گشوده مي شود و..... اما با تعيين جانشن رهبر مقاومت و اعلام همبستگي تمامي قبايل و گروهها با مقاومت و اعلام مقتدرانه جنبش مثل اينكه ترس نظاميان رژيم را فرا گرفته است و اخبار منتشر شده از مجهز شدن جنبش به سلاحهائي همچون راكتهاي ميان برد و همچنين فدافند هوائي موجب نگراني چند برابر نظام شده است و فكر مي كند با بستن مرز مي تواند از عملياتهاي جنبش جلوگيري كند كه اين خواب است وخيال و

گزارشها از مرز بلوچستان با افغانستان و همچنين از مرز بلوچستان با پاكستان حاكي از يورش هزاران نيروي نظامي ايران به اين مناطق مي باشد كه آوردن اين همه نيرو و گشت زني از زمين و هوا موجب تعجب مردم شده است كه البته موجب خوشحالي مردم منطقه شده است و مردم يقين كرده اند كه جنبش مقاومت همچنان مقتدر است كه رژيم پس از دستگيري رهبر مقاومت ترسش چندين برابر شده است و نشان از عظمت و اقتدار جنبش است كه رژيم براي مقابله با آن دهها هزار نيروي نظامي به منطقه گسيل داشته است.

و اين رفتار رژيم به مردم منطقه اميد داده است و مردم اميدشان چند برابر شده است و در حالي كه از دستگيري رهبر مقاومت ناراحت بودند اما با مشاهده اين همه نيرو براي مقابله با جنبش يقين كرده اند كه هنوز فرزندان جنبش مقتدرند و حتي به اقتدارشان افزوده شده است كه رژيم به اندازه اي نيروي فرستاده است كه در طول سي سال و در طول چند سال مقاومت اين همه نيروي به منطقه نفرستاده است.

هیچ نظری موجود نیست: