۱۳۸۸ اسفند ۲۴, دوشنبه

عبدالمالك ريگي كيست؟


عبدالمالک ريگی کيست؟
روز سه شنبه ۲۳ فبروری، رژيم تبهکار جمهوری اسلامی ايران رسماً اعلام کرد که عبدالمالک ريگی رهبر جندالله را دراسارت خود دارد. به جزئيات دستگيری وچگونگی تحويل وی به رژيم سفاک تهران کاری نداريم و صرفاً ميپردازيم به اينکه عبدالمالک کيست که اين همه لرزه بر اندام دشمنان ملت بلوچ انداخته بود که با به بند کشيدن او، روزهاست که به جشن و پايکوبی مشغولند و دروغ تحويل مردم ايران ميدهند؟
عبدالمالک، قهرمان ملی بلوچستان درعصرنوين است که نتوانست جنايات رژيم تهران برعليه ملت بلوچ را تحمل کند و جهت رهائی مردم خويش قيام کردو نبردی بی پايان را آغاز نمود.
عبدالمالک، ستم ملی دربلوچستان را با گوشت و پوست خود لمس کرد و به عينه شاهد بود که بلوچ دربلوچستان هيچ کاره است و نقشی درتعيين سرنوشت خويش ندارد و ديگران بر منطقه حکمرانی ميکنند.
عبدالمالک، شاهد بی احترامی گسترده حکومت شيعی آخوندها برعليه اعتقادات مذهبی بلوچها بود و زيستن درچنين جامعه ای برايش بس دشواربود و جهت تغيير شرائط حاکم با يارانش سربه طغيان زد.
عبدالمالک، تحقير بلوچ را متحمل نشد و جوانان بلوچ را گرد آورد، به آنان درس مقاومت وپايمردی داد وجنبشی نيرومند را با درنظرگرفتن شرائط منطقه پايه
گذاری کرد.
عبدالمالک، طغيان خروشان ملتی خاموش است که هست و نيستش توسط فاشيستهای تهرانی به تاراج رفته و همواره جهت نابوديش برنامه ريزی ميکنند.
عبدالمالک، روشنفکر است. سياست است. اميد است. آينده است. مقاومت است. مبارزه است. آگاهی است. سمبل پايداری و جوانمردی است.
عبدالمالک، اميدملت بلوچ است. به عنوان قهرمان ملی در تاريخ بلوچستان ثبت است. جاودانه است. راهش پر رهرو باد و يادش تازه....
عبدالمالک، ....
امير بلوچ
2010-03-03

۱ نظر:

ناشناس گفت...

عبدالمالك يعني مومن راستين، عبدالمالك يعني دوستدار اهل بيت محمد )ص‏(‏ ،عبدالمالك يعني دوستدار ياران محمد )ص‏(‏ ، عبدالمالك يعني جكونه زندكي كردن، عبدالمالك يعني ظالم را نابود كردن ، عبدالمالك يعني دفاع از مظلوم ، عبدالمالك يعني جنكيدن با ظلم ،عبدالمالك يعني عشق ورزيدن به ياران رسول الله ، عبدالمالك يعني بلوج ، عبدالمالك يعني جهاد در راه اسلام، عبدالمالك يعني شهادت در راه الله ، عبدالمالك يعني نه كفتن به ديكتاتور، عبدالمالك يعني باطل را نيست و نابود كردن ، عبدالمالك يعني عدالت ، عبدالمالك يعني حق را به حقدار دادن ، عبدالمالك يعني ... . طاج __ ف ب