۱۳۸۸ اسفند ۱۲, چهارشنبه

فرزند مجاهد راه حقیقت امیر عبدالمالک


فرزند مجاهد راه حقیقت امیر عبدالمالک

امیر عزیزم قسم به عزت و جلال خداوند

قسم به ذاتی که جانمان در ید قدرت اوست

اسارتت را با خونهایمان رنگین خواهیم کرد

جاوید گونه بسویت خواهیم آمد و با روح رنگین دستان پر محبتت را خواهیم بوسید و زنجیرهای اسارتت را با قطره قطره خونهایمان باز خواهیم گشود و شادی بی معنای مجوسیان را به جهنمی واقعی تبدیل خواهیم کرد

امیر عزیز اسارتت را به بهای خون هایمان خریداری خواهیم کرد

بدانند که فرزندانت همچون عبدالغفور و عبدالخالق و جاوید به استقبال آزادیت خواهند آمد و با اهدای قطرات خونهایشان راه عزت و آزادی را خواهند پیمود اسارتت را به نشان آزادی تعبیر خواهیم کرد
آوای بلوچ

هیچ نظری موجود نیست: