۱۳۸۸ اسفند ۲۱, جمعه

شدت گرفتن جنگ مذهبی حکام رافضی بر عليه اهل تسنن


جنگ مذهبی حکام شيعی و فالانژ تهران بر عليه اهل تسنن طی سال گذشته از گستردگی وشدت بيسابقه ای برخودار بود. جنگی جنون آميز که برای پيشبرد آن سالانه صدها ميليون دلار از بيت المال مردم فقير به جيبهای گشـاد وحسابهای آخوندهای مفتخور، اداره ها و نهادهای تبليغی شيعی و ... واريز می شود.
جنگ مذهبی جاری که آغازگر آن در مرحله کنونی از تاريخ سياه تشيع شخص خمينی بود، بدانجا کشيده که ديگر شهادت دادن اهل تسنن در بيدادگاههای دولتی رسما و بصورت کتبی رد می شود. استدلال اين عمل ضدانسانی به شخص خمينی بر می گردد که اهل تسنن را کافر می دانست و اين مسئله فتنه برانگيز را جاهلانه در کاغذ پاره های خود نيـزنوشته است.
طی ۳۰ سال گذشته کوردستان شرقی، ترکمنستان جنوبی ، مناطق سنی نشين خراسان، بلوچستان غربی ميدان جنگ نابرابر مذهبی بوده اند. در راستای سياستهای ضد بشری و جاهلانه حکام تهران هزاران مبلغ رافضی به سرزمينهای ملل دربند گسيل شده اند. مساجد و مراکز مقدس اهل تسنن تخريب گشته اند. دهها رهبر مذهبی اهل تسنن به شهادت رسيده اند و صدها عالم و مولوی سنی در سياهچالهای رژيم هستند.
از طرفی ديگر در جاهايی ازبلوچستان حسينيه بپا کرده اند که حتی يک شيعه هم وجود ندارد. با انواع و اقسام تهمت ها و توهين ها به عقايد و مقدسات ما بی احترامی می کنند. زابليهای اوباش وقاحت را بدانجا کشانده اند که در روز روشن در

ايرآپ ( دزآپ، زاهدان ) عربده کشان شعار « مرگ بر ... سنی» سردادند. البته با حمايت سپاه مافيايی، اطلاعات و بسيج ضد بشرو به همراهی سليمانی جنايتکار و علی محمد بيگانه.

.

جنگ مذهبی کنونی در جنون آميزی، وحشيگری، بيرحمی، جهالت، کينه توزی و... چنان بی حد و مرز است که وضعيت اهل تسنن را در زندان بزرگ ايران بمراتب بد تر ازدوران سياه صفوی کرده است.
اگرچه حکام رافضی تهران جنايتکارتر از صفوی ها هستند و برای بقای حکومتشان، خونهای انسانهای بيگناه بيشتری را خواهند ريخت امــا همانگونه که حکام جنايتکارصفوی از صحنه تاريخ محو شدند خمينی و خامنه ای جلاد با دار دسته شان نيز به زباله دانی تاريخ خواهند رفت و در نهايت هم اهل تسنن و هم پيروان ديگرمذاهب درصلح و آرامش خانه، کاشانه وسرزمينهای ويران شده شان را خواهند ساخت.

آژانس تفتـان

۱ نظر:

ناشناس گفت...

‏)‏‏)‏...حسبنا الله و نعم الوكيل‏(‏‏(‏ ولي مي خوام به اين خامنه اي جلاد بكم كه امبراتروري 33ساله تان به بايان رسيده است.