۱۳۸۸ اسفند ۱۹, چهارشنبه

تصویر جدید از مجاهدین جنبش مقاومت جندالله


فتنه هايي چون تاريکي شب ، که نيرويي نمي توانددرمقابل آنها بايستد،


کسي نمي تواند پرچم هاي آنان را پايين بکشد،
به سوي شما مي آیند ،چونان
شتري که مهار شده و جهاز بر پشت آن نهاده
وساربان آن را کشانده و به سرعت مي راند .
فتنه جويان کساني هستند که ضربات آنها شديد
و غارتگري آنان بسیار است.
مردمي با آنان جهاد مي کنند که در چشم
متکّبران
خوار و در روي زمين گمنام و در آسمان ها
معروفند . در اين هنگام ،واي بر تو اي
ایران !
سپاهي که نشانهء خشم و انتقام الهي است .
بي گرد و غبار وبدون صدا به تو حمله خواهند کرد
و چه زود ساکنانت به مرگ سرخ و گرسنگي
غبار آلود دچار مي گردند.


دوستدار شهداي جندالله

۱ نظر:

ناشناس گفت...

خدايا تك تك غيرت مندان بلوج و اهل سنت ايران را هر جه زودتر و هر جه با ايمان تر به اين اشخاصي كه تشنه ديدار تو هستند و به ندايت لبيك كفته اند ملحق كن . طج‏_‏‏_‏ ف ب امين يا رب العالمين