۱۳۸۸ اسفند ۱۱, سه‌شنبه

وحشيگری اوباشان و مزدوران خامنه ای جـــلاد

http://www.youtube.com/watch?v=2-3fRrN_6HM&feature=related


مناسب ترين جواب و عکس العمل در مقابل چنين وحشيهايی و برای مبارزه با وحشيگريهای اوباشان و مزدوران خامنه ای جـــلاد، جنگ چريکی شهری است.
تا کی کتک خوردن و به خود پيچيدن؟ تا کی روانه شدن به زندانها و سياهچالهای مافيای سپاه و اطلاعات؟ تا کی زير شکنجه جان سپردن؟ تا کی بر بالای دار رفتن يا تيرباران شدن؟با مبارزه مسلحانه در شهرهای بزرگ بخصوص در تهــران و هدف قرار دادن سران مافيايی سپاه، اطلاعاتی های جنايتکار و سرکردگان وحشی بسيج می توان جان هزاران جوان بيگناه و زندگی ميليونها انسان در بند را نجـات داد.

هیچ نظری موجود نیست: