۱۳۸۸ اسفند ۹, یکشنبه

سرمچــارعبدالمالک بلـــوچ اسطوره ای کم نظيـر


ازخامنه ای جلاد و ديگرحکام مافيايی تهـران گرفته تا علی محمد بيگانه وآخوند سليمانی همراه با ديگر مقامات دولتی در بلوچستان اشغالی از اسارت قهرمان ملی بلوچستان سرمچار عبدالمالک بلوچ چنان به رقص و پايکوبی پرداختند که انگار بر مبارزات آزاديخواهانه و حق طلبانه ملت بلوچ چيره شده اند.
جنايتکاران حاکم چنان وانمود می کنند که کار تمام است وچيزی نمانده که به بسيجيهای مزدور و اوباشان جيره خوارشان بگويند که با اسارت عبدالمالک امام زمان دروغين شان نيز ظهور خواهد کرد و آنگاه حکومت ولايت سفيه وحکمروايی سپاه مافيایی و اطلاعات خونخوارابدی خواهد شــد!.
اما کـار ولايت سفيه وهمدستان مافيايی اش به جايی رسيده که امام زمان دروغين نيز به دادشان نخواهد رسيـد.

سرمچار عبدالمالک را دشمنان بلوچ و بلوچستان با مکـر و حيله به حکومت مافيايی تهران تحويل دادند اما چنان کينه ای در وجود ميليونها بلوچ کاشتند که تا پيروزی بر اشغالگران شديدتر خواهد شــد. اگرچه اشغالگــران فارس، دليرترين انقلابی منطقه سرمچـار عبدالمالک بلوچ را در اسارت دارند بازهم حکومت استبدادی شان رفتنی است۰

سرمچـار عبدالمالک که صدای آزاديخواهی انسانهای در بند است در قلب ميليونها اسير در زندان بزرگ ايران جای دارد. سرمچــارعبدالمالک بلـــوچ اسطوره ای است که در تاريخ بلوچستان بی نظير و درتاريخ بشريت کم نظيـر است.
عبدالمالک به جوانان بلوچ و به دنيا نشان داد که حکومت پوشالی تهران خيلی سست وضربه پذير
است. او با مبارزات چندين ساله و دفاع مسلحانه به همــه گفت حکومتی که با رعب و وحشت، شکنجه و اعدام، قتل و غارت، شکنجه گاه و زندان، مکرو نيرنگ و خرافات خود را بر سر پا نگه داشته ماندنی نيست.
ولايت سفيه و دارو دسته جنايتکارش اش فقط بخشی تاريک از تاريخ و خاطره ای سياهتر از دوران صفوی برجای خواهند گذاشــت۰ فــردا و آينــده ازآن ميليونها انسان و نسلهای آتـی است.آژانس تفتــــان

هیچ نظری موجود نیست: