۱۳۸۸ اسفند ۱, شنبه

ديمـــــا قـــــدم


قـدم قــدم رواں ببــــــت ــ دليـر و پهلــوان بـبــــــــت

په شان مادر وطـــــــن ــ فدا گوں جسم و جاں ببــــــت

په نام و ننگ آبـــــرو ــ ســرا وتــــی دياں ببـــــت
غلامی ءَ چه درکپيـــــت

قدم قدم رواں ببــــــــــت

گر آسماں شمئے ســـــرءَ ــ پرشته پر غضب ببيـــــت

گرند و اَور و بـــــرق و باد ـ تهار و تيره شب ببيـــت

زمين ببيت چو آچـــــش ءَ ـــ زمانــه بــے ادب ببـيـت

ولے شمـا په مـنــــــــزل ءَ

قـدم قـدم رواں ببيـــــــــت

ببيت اگر شمئے ســـرءَ ـــ غضب غضب ، ستم ستم

گوں تيگ ءِ ظلم و ظالمی ــ ببنت سر شمئے قلــــــــم

رَوِت شما چو بے خطـــر ــــ پدا شمئــے مبنــت قـــــدم

گوں خاک و خون تر بتــر

قــدم قــدم رواں ببــــــــــت

تپنگ ءِ تير و توپ و بـم ــــ شمئے سرءَ په گـــــوارگ ءَ

دل و جگر ببنت دو کــپ ــــ نظر مبيـــت په چــــــارگ ءَ

رواں ببنت جوئــے خــون ـــ فلــک بکــنت نـــــــدارگ ءَ

بهشت ءِ حور و مـــــــاڑی ءَ

قــدم قــدم رواں ببـــــــــــــت

اے زندگــــی غلامــی ءِ ــ په مومناں حــــرام حــــرام

نشان نه اِنت اے مـومـن ءِ ــ ببيت کافــــرءِ غــــــــلام

خبـــر نگشتـــه اَچ وت ءَ ــ نصيــر گشته اَچ کـــــــلام

په مؤمنــــــانی منــــــزل ءَ

قــدم قــدم رواں ببــــــــــــت
مير گلخان نصير
تپتـــان: ديمـــا کـــدم ءِ شئير چــه نميرانيـــــں
مير گلخان نصيرءِ اولی شئيـــرانی دپتــــرانت.

به نقل از تپتان نیوز بلوچی
http://taptanna.blogspot.com

۱ نظر:

ناشناس گفت...

خوب دیگه به امید حضرت حق رهبر خرتون عبدالملک نفهم هم دستگیر شد شما هم برین گمشن کثافتهای خر
مرگ بر عمر مرگ بر سنی


یا علی مدد